måndag 29 oktober 2007

Utanförskap, jobb och jämlikhet

Har skrivit om utanförskapet och jobbskapandet i senaste numret av Tiden. Hittar den inte på hemsidan - varsågoda!


Valförlusten i september för ett år sedan sände chockvågor genom arbetarrörelsen. Ett flertal faktorer har nämnts som bidragande till valförlusten, en del strategiska, andra organisatoriska, somliga politiska. Men trots bred enighet om nödvändigheten av en omfattande eftervalsdiskussion och tid för intern idépolitisk debatt, har denna debatt hittills främst kommit att handla om vikten av organisatorisk förnyelse.
Ett föryngrat och moderniserat, ”lyssnande” i stället för ”dikterande”, ledarskap önskades och bifölls på kongressen i mars. Partiets rådslagsgrupper blir främst beviset på organisationens förändringsprocess snarare än sporrar till idépolitisk debatt. Fler synliga företrädare kontrasterar mot den enmansshow som avslutades abrupt i och med valförlusten. Inför det ödesval som väntar 2010, där två samhällsmodeller kommer att mötas i envig om medelklassrösterna, krävs att socialdemokratin tar den politiska eftervalsdiskussionen på större allvar. Trots extremt goda opinionssiffror idag kommer socialdemokratin att om några år möta samhällsinstitutioner av vilka många är oåterkalleligen kundvalsorienterade. Denna nya verklighet måste vi förhålla oss till. Vill vi inte vinna nästa val enbart som alliansens antites utan med ett eget politiskt innehåll måste vi fortfarande relativt förutsättningslöst ställa oss frågorna – vad var det egentligen som gick fel och hur gör vi rätt?

Slaget står naturligtvis om medelklassen. Att socialdemokratin historiskt upplevts företräda en politik som varit både relevant och logisk för stora delar av både arbetarklass och medelklass är den förmåga som bäst förklarar socialdemokratins politiska hegemoni och det långa maktinnehavet. Att socialdemokratin förlorade denna förmåga, och att den i stället kom att företrädas av Reinfeldts höger inför förra årets val, förklarar både valnederlag och svårigheten för socialdemokratin att omorientera sig i den politiska debatten idag. Reinfeldt gjorde två saker rätt. Han framstod som företrädare för ett mer modernt ledarskap och han lyckades fånga en samhällsbeskrivning som människor förstod och som gjorde den borgerliga politiken till, just, logiskt och relevant val för medelklassen. Man har sagt att vi inom socialdemokratin saknade en berättelse om Sverige eller en verklighetsbeskrivning som människor kunde känna igen sig i. Det stämmer delvis. Det finns en, men den är inte tydligt berättad och moderaterna vann inte bara val, utan är nu på väg att vinna idéhegemoni, genom att förklara samhället på ett sådant sätt att den borgerliga politiken, den så kallade ”jobbpolitiken”, blir den politik som är både logisk och relevant för väljarna.

Moderaternas framgångsrika etablering av utanförskapsbegreppet som fångande den viktigaste konfliktlinjen i samhället, och jobbskapandet som dess naturliga politiska lösning, möjliggjorde ett maktövertagande som lade grunden för de förändringar vi sett på arbetsmarknaden och i försäkringssystemen under det senaste året. Reinfeldt ställde den politiska frågan som verkade kunna fånga de samhällsproblem människor oroar sig för: diskrimineringen, maktlösheten och arbetslösheten, i ett enda svar; den moderata jobbpolitiken. Man beskrev helt enkelt sjukdomen på ett sätt så att man också kunde föreslå botemedlet: vissa människor i samhället var utanför och moderaterna gick till val på att in dem igen. Med utanförskapsdefinitionen som människors varande eller icke-varande på arbetsmarknaden, lyckades moderaterna skickligt förflytta konfliktperspektivet i samhället från det som handlar om makt- och resursfördelning mellan klasser och grupper av människor till att handla om skillnaden mellan människor som ”har ett jobb” och som ”lever på bidrag”. Moderaterna fick därmed mandat att få in människorna utanför arbetsmarknaden i arbete; försämringar i arbetsrätten, sänkta försäkringsnivåer och attackerna på fackförbunden blev nödvändiga politiska lösningar för att ”sänka trösklarna” till innanförskapet och därmed lösa utanförskapsproblematiken. Så lade man grunden för den samhällsmodell som accepterar en växande, allt osäkrare, låglönemarknad, växande inkomstskillnader, mer av försäkrings- och marknadslösningar på olika områden och som osynliggör maktskillnaderna inom innanförskapet.

Vad moderaterna alltså lyckades göra, var att med sin utanförskapsdefinition dels definiera ett majoritetssamhälle (de innanför) för vilka moderaternas politik inte innebär någon utmaning (utjämning), dels ett utanförskapssamhälle för vilkas medborgare (de utanför, invandrarna/de arbetslösa) de moderata försämringarna i försäkringssystemen och arbetsrätten ska innebära inslussning i arbetslivet, in till vilka jobb som helst. Detta är logisk politik eftersom vilka jobb som helst är bättre än vilka försäkringar (bidrag) som helst när existens utanför arbetsmarknaden blivit det värsta som kan hända en människa. Denna beskrivning av samhället lockade de många medelklassröster som känner oro över samhällsutvecklingen, osäkerhet inför den egna framtiden men som stötts bort av socialdemokratins tal om jämlikhet när detta tolkas som likhet i en tid av mångfaldsdiskussioner.

Denna syn på den samhälleliga utmaningen skiljer sig stort från den socialdemokratiska maktpolitiska analysen om att konflikten i samhället står mellan dem som har makt och dem som inte har makt, mellan dem med resurser och dem utan, mellan arbete och kapital eller mellan människor i lågbetalda jobb, de som riskerar att bli arbetslösa eller inte har något jobb alls å ena sidan och de med stora inkomster, kapitalinkomster, höglöne- eller högstatusjobb å den andra. Den viktigaste samhällspolitiska konfliktanalysen ur ett socialdemokratiskt perspektiv handlar alltså både om att få in folk i arbete och om att fördela makten i ”innanförskapet”. Arbetslöshet är ett av flera problem, makt- och inkomstfördelning ett annat.

Den socialdemokratiska oppositionstiden under detta första år av vanmakt, har främst kommit att inriktas på att gå i polemik mot beslut fattade av regering och riksdag. Det är nödvändigt. Men för att socialdemokratin ska kunna formulera en egen vision om samhället, krävs återigen en samhällsanalys som inte främst tar fasta på borgerliga missgrepp, utan som tar avstamp i ett eget idéarbete om vilket samhälle vi vill ha, och vilket samhälle vi tror att vi kan skapa. Borgerligheten vann inte val på att ställa rätt frågor eller ha rätt svar, utan på att beskriva samhället på ett sätt som människor kände igen och som gav borgerligheten tolkningsföreträde. De vann kampen om den politiska logiken. För socialdemokratin räcker således inte rådslagsarbete om konkreta politiska förslag på diverse avgränsade politikområden där den politiska agendan redan är satt av borgerlighet, utan socialdemokratins största politiska problem nu är att formulera en samhällsanalys som fångar den maktlöshet i klassamhället (i innanförskap och utanförskap) som kan möta borgerlighetens utanförskapsbegrepp och som gör jämlikhetsarbetet till naturligt politiskt val. Enbart "jobbskapande" kan aldrig vara socialdemokratins högsta mål. När Reinfeldt pratar om full sysselsättning ser det helt annorlunda ut än det socialdemokratiska målet för detsamma. Vi socialdemokrater måste i stället våga lyfta ett bredare perspektiv på arbetet, inkomsterna och fördelningen i samhället och våga stå för att det är maktojämlikheten, inte utanförskapet, som är den mest relevanta konfliktanalysen av samhället idag. Människan är lika maktlös oavsett om hon är arbetslös eller inne i ett av moderaterna skapat lågbetalt servicejobb. Starka fackföreningar blir ologiska för en medelklass som vill kämpa mot utanförskapet och ha bort de ”höga trösklarna” till arbetsmarknaden, men blir logiska om maktojämlikheten i samhället anses vara det största problemet. Hög a-kassa blir på samma sätt ologisk om ”jobbskapandet” sätts i centrum då lägre a-kassa ju på sikt sänker lönekraven och ger fler lågproduktiva jobb, hög a-kassa blir i stället logisk om individens makt att välja bort dessa servicejobb värnas. Om maktlöshetsbegreppet kan etableras att fånga samhällets utmaning för en majoritet av arbetar- och medelklassväljare blir maktutjämning en logisk politisk lösning på problemet – då blir jämlikhetsreformer inte enbart ideologi utan även ansvarsfull politik.

Distinktionen mellan rättvisa och jämlikhet är här central, liksom den mellan antidiskrimineringsarbete och jämlikhetsarbete – en distinktion diskuterad som identitetspolitik i tidigare nummer av Tiden. Låt oss vara tydliga i detta; jämlikhetsarbete kräver resursomfördelande reformer, antidiskrimineringsarbete definierat kring identitetspolitiska frågor bygger framför allt på lagstiftning och upplysningsarbete, och är ofta helt ohotande mot majoritetssamhället. Antidiskriminering är dessutom en del av jämlikhetsarbetet men det senare är ett långt mer ambitiöst politiskt mål. Arbete mot diskriminering är ett bärande tema inom liberalismen och förespråkarna ligger säkert i politikens mittfåra - liberalismens företrädare, främst folkpartiet, har en stolt historia av detta attitydförändrande arbete. En borgerlighet som lämnat sina mest konservativa drag och istället ser sig som liberal, gläds över antidiskrimineringsdiskussionen. Detta arbete är absolut viktigt, men självt kan det aldrig bli samhällsförändrande så länge det inte innehåller konkreta reformer som utmanar majoritetssamhället eller resurs- och maktfördelningen inom innanförskapet. Reinfeldts arbete mot utanförskapet är ett antidiskrimineringsarbete utan jämlikhetsambition. För honom räcker det med att folk har jobb – hur arbets- och inkomstlivet ser ut spelar mindre roll. För socialdemokratins del handlar det alltså om att arbeta med både och, och att inte begränsa sig till antidiskrimineringen (minskat utanförskap) som ideologiskt mål.

Vidare finns idag närmast fullständig politisk enighet om nödvändigheten av jämlikhet på vissa centrala samhällsområden; politisk och juridisk jämlikhet ger ett rättvist samhälle där människor har samma formella rätt. Inom andra tungt vägande livsangelägenheter är dock det politiska spektrumet bredare och synen på vikten av social och ekonomisk jämlikhet definierar fortfarande skillnaden mellan höger och vänster. Huruvida boende, utbildning och vård bör komma alla människor jämlikt till del oavsett betalningsförmåga och maktresurser samt hur samhällets ansvar för uppbyggnad och vidmakthållande av särskilda institutioner för dessa ska se ut, utgör skillnaden mellan borgerlig och radikal. Alla individers tillgång till makt och resurser, reellt inte bara formellt, materiellt inte bara juridiskt, är skillnaden mellan det jämlika och det rättvisa samhället. Socialdemokratin måste vara tydlig med att arbete för jämlikhet kräver mer än återställande av rättvisan.

Det finns två stora utmaningar för en modern socialdemokrati som vågar tro på att maktutjämnande reformarbete inte enbart var möjligt under en begränsad period i mitten av 1900-talet utan som vill anta utmaningen att berätta en berättelse om jämlikhet på 2000-talet för medelklassen.

För det första: den socialdemokratiska samhällsanalys som vunnit genklang hos stora delar av befolkningen historiskt sätter maktresurserna i centrum och ger förslag på politiska reformer som utjämnar makten mellan människor och grupper. I den socialdemokratiska politiska eftervalsdiskussionen är det i stället antidiskrimineringsfrågor (identitetspolitiska frågor, rättvisefrågor) som tillåtits ta allt större plats, på jämlikhetens bekostnad. Med antidiskrimineringsperspektivet som viktigaste idépolitiska mål, närmar sig den socialdemokratiska samhällsanalysen Reinfeldts konfliktperspektiv i politiken. Det är farlig mark då fokus flyttas från den maktutjämning som också påverkar innanförskapet, till inkludering av fler i ett redan definierat innanförskap. Det senare alltså helt ohotande mot klassamhället, mot dem som har ekonomiska resurser, det tar inte resurser någonstans ifrån, det fördelar inga resurser till förorternas kommunala skolor och utmanar inte de ökande inkomstskillnaderna. Så skapar man ingen grund för jämlikhetsarbete. Accepterar vi utanförskapet som mest relevant samhällsanalys, accepterar vi också en borgerlig politik som logisk följd av denna. Socialdemokratin lever oerhört farligt om vi inte inser sprängkraften i ”utanförskapsbegreppet” och vilken politisk logik det leder till.

För det andra: i en tid av existerande målkonflikter mellan den enskildes (medelklassens) valfrihet att välja servicenivå och uppbyggnaden och vidmakthållandet av samhällsinstitutioner för gemensamma lösningar, måste socialdemokratin våga ta ställning för det senare, i antidiskrimineringens och jämlikhetsarbetets namn. Den medelklass som håller på att vänja sig vid att kunna, och vara tvingad till att, välja sin egen skola, sjukvård, inkomstförsäkring, kommer att bli allt mer svårövertalad om vikten av gemensamma lösningar, eftersom dessa blir allt mindre relevanta för den. Om socialdemokratin tycker att det även i framtiden är viktigt med ett omfördelande försäkringssystem och en gemensam skola för alla måste satsningar göras som gör dessa relevanta för medelklassen. Då räcker det inte med att återta 80-procentnivån i a-kassan om taket är så lågt att 55 procent av arbetstagarna inte täcks av den. Stödet för välfärden hänger på att de privata lösningarna inte är bättre än de gemensamma. Världens bästa kommunala skola är också världens bästa skola för medelklassbarnen.

Socialdemokratin har en diger uppgift framför sig. När välfärdsstaten byggdes var det ett unikt pionjärprojekt utan förebilder, en satsning och tro på att politik kan förändra och utjämna. Nya tider kräver nya lösningar, men i sökandet efter de nya lösningarna får vi inte vara rädda för jämlikhetsambitionen. Högern vann valet och även om opinionssiffrorna just nu pekar i rätt riktning för socialdemokraterna, beror det inte på att den borgerliga samhällsbeskrivningen ifrågasätts. ”Jobbskapandet” är fortfarande mantrat, ”utanförskapet” det största hotet. För att möta denna politiska logik krävs en socialdemokratisk samhällsdefinition som gör den jämlikhetssträvande politiken logisk igen, försök till socialdemokratisk politik i en borgerlig samhällsanalys räcker inte. Att tala om makten i samhället så att medelklassen förstår och stödjer jämlikhetsarbetet, inte bara rättvisegarantierna, är socialdemokratins stora uppgift, liksom det alltid varit socialdemokratins uppgift att prata om makt, och om dem som inte har den. Jämlikhet är inte gammaldags, i marknadssamhället finns ingen framtid, en socialdemokratisk maktanalys behövs, nu mer än någonsin.

Andra bloggar om: , , , , ,

tisdag 23 oktober 2007

(S) utan skolpolitiskt självförtroende

Debattartikel om socialdemokratin och skolpolitiken på Efter arbetet och i kortare version i Folket (Eskilstuna), läs den här eller på www.efterarbetet.se.

Hösten 2007 går i skolans tecken för socialdemokratin. Folkpartiet och Jan Björklund har under de senaste mandatperioderna innehaft närmast totalt tolkningsföreträde över den svenska skolpolitiken - till detta försöker nu socialdemokratin förhålla sig.

Rädslan för att hamna i antingen flum- eller pliktfack är påtaglig och den decennielånga borgerliga kritiken har gjort sitt för att destabilisera det socialdemokratiska självförtroendet i utbildningsfrågorna.

Partiets skolrådslagsgrupp har under sommarmånaderna fått in konkreta förslag som svar på de frågor som ställts i det till partiorganisationen utskickade rådslagsmaterialet, men utan en ordentlig analys och diskussion om den borgerliga verklighetsbeskrivningen och problemanalysen är risken uppenbar att nyorienteringen inom skolpolitiken mest blir försök till socialdemokratiska lösningar på borgerligt definierade problem. Så kan aldrig en genuin skolpolitisk debatt föras.
Om socialdemokratin mer långsiktigt ska kunna återta initiativet i skolfrågorna behövs därför först och främst självförtroende nog att formulera en egen verklighetsbeskrivning av skolans utmaningar, i opposition mot borgerlighetens berättelse.

Folkpartiets Jan Björklund, som i sin retorik ligger mycket nära den socialdemokratiska visionen om rättighetsskolan, har i själva verket en djupt konservativ analys av elevernas vardag. Björklund har visserligen rätt i att det är de barn med minst studievana som drabbas hårdast av stökiga klassrum, men folkpartiets förslag till lösningar på dessa problem är helt individcentrerade när de i stället borde betona struktur och resurser.
I den borgerliga skolan ska läraren, i kraft av sin återvunna auktoritet via yrkesexamina, kunna ta både keps och telefon från eleverna, flytta mobbare från en skola till en annan samt betygsätta och kategorisera barn i högre utsträckning än idag för att få ordning på klassrummen.
Skolans problem reduceras i Björklunds analys helt till den enskilda lärarens och elevens individuella behov och avhjälps bäst genom återvunnen lärarauktoritet och högre krav på stökiga elever.

Det är ett faktum att stökiga klassrum försvårar undervisning, att barn har all rätt att slippa mobbning, att kepsar och mobiler stör lektionerna och att elevers respekt för sina lärare är en förutsättning för lärande. Inte i något fall har socialdemokratin någonsin hävdat motsatsen. Problemen i skolan idag ligger dock mycket djupare än så.
I en skola som successivt förlorat resurser under de senaste decennierna måste en socialdemokratisk analys våga sätta resursfördelningen i centrum för lösningar på strukturella problem. Barn stör för att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet eller för att de inte förstår; fler lärare och mindre klasser behövs alltså, annan pedagogik och material likaså, inte betyg som ger barnen ytterligare bevis på otillräcklighet eller fler beslagtagna kepsar.
I en skola som dränerats på ”omkring-personal” det senaste decenniet (skolkuratorer, kamratstödjare, speciallärare) och där skolklasserna växt är det inte konstigt att fler barn känner sig osynliga, att många lärare vittnar om brist på lugn och ro. Borgerlighetens jargong om mer ”ordning och reda i klassrummen” kommenderas fram genom auktoritetsrespekt och kräver ständig kontroll, socialdemokratin borde i stället fokusera på arbete för lugn och ro vilket kräver fler lärare där de bäst behövs.

Vidare måste socialdemokratin på allvar våga ta tag i debatten om friskolorna, en debatt som alltför ofta skyfflats under mattan med argumentet att de är här för att stanna. Just för att de är här, måste de diskuteras. 90-talsregeringarna öppnade den Pandoras ask som möjliggjort de senaste årens explosion av friskoleansökningar till skolverket.
Forskning visar att det är de resursstarka medelklassföräldrarna som främst flyttar sina barn till friskolorna, att skolvalen leder till homogenisering av skolgårdarna och att den kommunala skolan lämnas allt fattigare på både resurser och studievana elever med resursstarka föräldrar.

Den friskola som från början var tänkt att leda till pedagogisk förnyelse som komplement till den kommunala skolan, håller på många håll på att helt konkurrera ut den kommunala skolan. Det är ett problem för alla som tror på skolans demokratiserande uppdrag. Skolverket har dessutom liten möjlighet att neka friskoleansökningar och många kommuner tvingas betala för skolor de inte behöver.
Skolpengssystemet i kombination med lättheten att starta friskola dränerar en redan ansträngd kommunal skolbudget. Att Sverige har ett av världens mest generösa system för offentlig finansiering av privata skolor borde stämma till eftertanke i en tid när kvaliteten i den kommunala skolan urholkas allt mer.

Folkpartiets och lärarfacklig kritik mot de senaste årens pedagogikutveckling (flumpedagogiken, så kallad) måste tas på allvar. Den relativiserade kunskapspedagogik som idag finns i den svenska läroplanen bygger visserligen på entydig forskning som visar att processlärande, problemlösning och samarbete ger barn bättre verktyg att tillägna sig nya tankar och lära kritiskt tänkande.
Men att lärarna inte ges tydligare vägledning om vilken kunskap eleverna egentligen ska tillägna sig ökar skillnaden mellan skolor och urholkar tanken om en likvärdig utbildning.
Socialdemokratin bör ta till sig av frustrationen hos en lärarkår som önskar tydligare vägledning och se att tydligare mål för realiakunskaper också kan ge stadga och verktyg främst åt studieovana elever.

Slutligen är det kritiskt att så många elever går ut gymnasieskolan utan fullständiga betyg, men det är å andra sidan inget nytt fenomen. Tidigare gick dessa elever ur gymnasieskolan med 1:or och 2:or i betyg, men räknades ändå som godkända av byråkratin. Gymnasieskolan är, och ska förbli, högskoleförberedande för alla elever. Därför borde den svenska gymnasieskolan ges tillräckliga resurser att hjälpa igenom de elever som har behov av extra stöd i gymnasiet. Att ge upp kravet på högskolebehörighet för alla är att borga för ett framtida klassamhälle där akademikerbarnen går vidare inom gymnasie- och högskolevärld och barn utan akademikerföräldrar väljer bort högre studier i omyndig ålder för att ”arbeta med händerna” resten av livet.
Anser man dessutom att även gymnasiet har en demokratibärande funktion i samhället måste ambitionerna för svenska-, matte- och engelskakunskaper vara höga. Ett väl utbyggt vuxenutbildningssystem är ingen anledning att skära i gymnasiemålen.

I sitt arbete för att ta tillbaka det politiska initiativet i skol- och utbildningsfrågorna får socialdemokratin inte gå i fällan att låta sig provoceras av borgerlighetens konservativa berättelse om skolproblematiken som främst individcentrerad. Många klassrum är stökiga – men de stökiga eleverna eller de bristande kunskaperna beror på att resurserna är för små för de stora klasserna och den allt mer heterogena elevgruppen.
En socialdemokratisk analys borde lyfta blicken från debatten om ordning och reda, mobiler, kepsar och prov och ta avstamp i diskussionen om vilken uppgift skolan har, vad den får kosta och hur man fördelar resurser så att lärarna ges förutsättningar att ge oss den skola vi vill ha. Den bästa kommunala skolan måste vara så bra att folk vill välja den. Det kostar pengar. Högskolebehörighet åt alla kostar också pengar. Det kräver nytt reformtänkande. Den debatten måste vi ta. Debatten om resurserna vinner socialdemokratin dessutom garanterat mot en skattesänkande borgerlighet.

Kajsa Borgnäs
Ordförande socialdemokratiska studentförbundet

Andra bloggar om: , , , ,

torsdag 18 oktober 2007

Stureplanssex och vardagsvåld

Har precis läst klart den av Susanna Alakoski redigerade boken ”Lyckliga slut” där Unni Drougge, Maria Carlshamre, Gudrun Schyman, Kristina Hultman och 13 andra kvinnor i kortare och längre texter skriver om självupplevt vardagsvåld. Tänker på dessa berättelser när ”stureplansprofilernas” offer, ”den våldtagna” med hela svenska folket, igår berättade att hon gråtit av glädje när våldtäktsmännen, inte bara i hennes ögon utan även i lagens mening, befanns vara, just, våldtäktsmän. Hennes upplevelser sanktionerades som legitima. Detta, inte domen i sig, är den största vinsten. Annika Persson skriver i Lyckliga slut att:

"Jag var så djävla förbannad på att när jag äntligen, äntligen gick (från en manipulativ, lättkränkt och sexuellt krävande man) så var det min fastighetsägare som blev målsägare för skadegörelse på ett fönster. ... Hallå, det var JAG som var målsägare när han slog sönder rutan till min egen lägenhet och skrek och skrek och försökte klättra in genom fönstret tills piketstyrkan drog honom baklänges ut igen. Tack för det."

Domen i stureplansmålet, vilket också många noterat, är därför en vinst inte bara för tjejen ifråga utan för alla oss som önskar att rättsväsendet så småningom också ska förmå se kvinnans upplevelse som trovärdig, trots att hennes ord står mot mäns dito.

Lyckliga slut handlar dock till 90% om det våld om föregår slagen, det fysiska och sexuella våldet. Det lite mer osynliga våld som ger förutsättning för mer synliga slag och våldtäkter, lägger grunden för en manlig självbild där hon ska finnas till för honom som man. Gudrun Schyman skriver:
"Om man synliggör det mönster av makt som går igen i alla relationer, på alla nivåer, så blir våldets funktion tydlig. Det handlar om att bestämma. Att dominera. Att ta och ha mer makt på någon annans bekostnad. Den maktrelationen finns överallt. I den nära, mest kärleksfulla relationen, uttryckt i sovrummets intimitet, vid köksbordets diskussioner..."
Det är denna makt, detta psykologiska våld, som gör det fysiska våldet, på Stureplan, på en enslig skogsväg, i den äkta sängen, möjligt. Män slår och våldtar helt enkelt för att de tror att de kan slå och våldta. De tror att de kan för att de i sina relationer till kvinnor oftast dominerar på ett eller annat sätt oavsett fysisk styrka; i taltid, vem som bestämmer vad som är viktigt och intressant, vem som reagerar störst och starkast, vems erfarenheter som är relevanta, vem som pratar högst, mest och yvigast kring lunchbordet. Hon finns till för att se honom, för att han ska kunna spegla sig själv i hennes beundran. I det fysiska våldet dominerar mannen genom sin fysiska styrka, på jobbet genom sin post högst upp i hierarkin och på lunchrasten och i hemmet i kraft av sin oerhörda förmåga att göra sig själv till centralpunkt i alla sammanhang. Det är samma mekanism som går igen. Att mannen finner det naturligt att han håller låda, eventuellt bekräftande några få utvalda andra män, större delen av en fikapaus är den mekanism som lite senare på kvällen ger honom rätt att slå när hon inte lyssnar, bekräftar honom eller är tillgänglig längre. Han älskar sig själv genom hennes ögon, vid kaffeautomaten och i sängen. Hans erfarenhet är allas erfarenhet - är han kåt borde hon också vara det. Att hon kanske inte är det spelar mindre roll. Att kvinnor socialiseras till att se mannen, och mannen socialiseras till att bli sedd av kvinnan, gör att han tror att han kan ta henne när han vill. Vilket han kan eftersom han tror att han kan.

Just därför är det här så fel...eller åtminstone hopplöst otillräckligt. Kanske inte i en tjena-tjena-bemärkelse, dvs att män grupperar sig, definierar sig själva som "de goda männen", de som aldrig skulle slå, de som bekräftar varandras existens som dominerande men inte till den grad att det går fysiskt ut över kvinnan, de som vänder sig till andra "riktiga män" med ett erbjudande om ett inkluderande "vi" i ett "vi som inte slår". Men jag kan nästan svära på att en hel del av dessa 132 män, som själva beskriver sig som "riktiga män", går ut över sina kvinnor på en miljard andra sätt. Pratar högst och mest, definierar vad som är viktigt, får kvinnan att förstå att hon förväntas stå tillbaka för honom, lyssnar mest på andra män, finner kvinnors inlägg ointressanta, bekräftar varandra i centralpunktsuppfattningen. Du är man, varsågod ta din plats i epicentrum. Att män sätter varandras upplevelser i centrum, lyssnar, reagerar, möjliggör en självbild där mannens erfarenhet är central. Detta är den kollektiva skuld, som dessa "riktiga män" menar sig inte inneha. Dessa män kanske inte slår själva (särskilt ofta), men de krattar säkerligen manegen för slag eftersom problemet med mäns våld mot kvinnor inte främst ligger i att vissa män slår själva, utan att alla män (nästan?) utnyttjar de privilegier de givits i kraft av sitt kön och bekräftar andra mäns privilegier vilket leder till att vissa män ändå finner det lämpligt att slå eller våldta. Eva Lundgren visar att 50% av sveriges kvinnor upplevt våld av en närstående man efter sin 15-årsdag. Det är ingen vild gissning att resterande 50% av kvinnorna troligtvis upplevt våldet i att behöva bekräfta och utstå "den skränande" vid fikabordet eller i talarstolen, varje dag i större delen av sitt liv.

Detta är grunden för skapandet och upprätthållandet av vår könsmaktsordning. Den ordning som i sina extremer gör att män tror att de kan slå och våldta, men som i vanligare fall begränsar sig till att få män att tro att de alltid har de mest intressanta erfarenheterna, viktigaste upplevelserna eller åsikterna. Tycker bäst, känner mest. Ifrågasätts det - slå hårt! Denna sociala dominans beskrivs inte som mäns våld mot kvinnor, men utgör grunden. Våld, inte på kroppen men på lilvsutrymmet, rymden, andningsmöjligheterna. "Riktiga män" är en raritet i begränsad upplaga, om man med begreppet menar "män som inte kväver kvinnor" alternativt "män som inte underlättar kvävandet av kvinnor". I stället finns män och män. Män som slår själva och män som bekräftar eller utnyttjar den manlighet som gör att våld och slag blir logiska för somliga.

Gudrun Schyman skriver:
"Man kan använda kvinnor till mycket, bland annat till att stärka sin egen maktposition"
Det gäller sexuellt, på jobbet, vid lunchbord likväl som middagsbord, inför vänner, inför ovänner, inför sig själv.

Domen i svea hovrätt sade att män kan dömas till fängelse om de försöker använda berusade kvinnor till att ha sex med om de borde förstått att hon inte ville. Det får naturligtvis ses som en delseger. Den dag männen inte bara slutar slå och våldta, utan också håller käften lite oftare, lyssnar på kvinnor lite oftare och avstår från manliga sociala privilegier lite oftare, den dagen kan vi berömma oss om att vi närmar oss jämställdhet på riktigt.

PS. I övrigt kan man ju fråga sig vad männen i "tre män och en full brud", "två stureplansprofiler och en full brud", "sju tonårsgrabbar och en full tant" osv. på kvällstidningarnas löpsedlar ska med kvinnan till. Varför gå omvägen via det kvinnliga könet när det är de manliga kompisarnas bekräftelse man söker i sexakten? Kan snubbarna inte bara knulla med varandra?

Andra bloggar om: , , , ,


tisdag 16 oktober 2007

tisdag 9 oktober 2007

Jobb.

Personalpolitik är inte så lätt som man tror alla gånger. Att vara tre, jobba för fem, göra det man ska och lite till, prioritera det viktigaste men ändå hinna med allt, tillfredsställa och överraska, stabilisera och fundera, vara egen men ändå allas, kostar på. Att vara ordförande är närmast att likna vid en nära-prostitutionsupplevelse. Inte för köpet men för att tillgänglighet alltid kan förväntas. Man står när som helst till förfogande för nära nog vem som helst, för omtanke, struktur och prestation. Och bedömning. Precis som det ska vara. Dina krav på mig är mina krav på mig själv. Å ena sidan enorm rymd – å andra minimalt med andningshål. Att stirra in i väggen, läsa en skönlitterär eller stänga av telefonen är andras lyx. Att skita i någons omdöme likaså. Det är väl det som är att ha fått ett förtroende. Missförstå mig rätt, jag älskar det. Men det är inte som annat. Och att vara uppdaterad är en förbannelse. När ska man hinna tänka om de senaste tankarna alltid är viktigare än de stora, på riktigt viktiga. När det politiska heltidsarbetet fylls av mötestider och mätbara måsten. När bloggen blir viktigare än boken, Schulman viktigare än Schumpeter. De senaste tankarna kan förvisso vara viktiga, men mycket viktigt är också ganska gammalt, och står inte att läsa i någon blogg, kan inte kortas till drygt en A4 och kan inte uppdateras en gång i veckan. De enda seminarierna som hinns med är de man själv anordnar eller är med i. Bäst då att anordna många. Alf Svensson sade när han slutade som KD-ordförande att han nog skulle läst mer skönlitterärt, mer upplevelselitteratur, om han fick göra om det. I stället för PM, isärryckta texter, utkast, utdrag. Allt är sammanfattningar. Ordentligt har någon annan läst. Man hoppas man läste rätt sammanfattning. Att inget fax lämnades orört. Sårbart, liksom.

Annat då om man jobbar på Google. Bollar, lavalampor, cyklar, gym, snacks och filmer i personalpolicyn. Under de 20% av arbetstiden där de anställda får betalt för att göra vad-som-helst (sporta, titta på film, sova, äta, spela, fixa och trixa), föds 50% av alla nya idéer, enligt dem själva. Den kreativa ekonomin. De som inte producerar något i egentlig mening men skapar finesser som alla snart kommer att behöva. Som skapar omsättning i mångmiljonbeloppsklassen ur intet. "Work should be challenging and the challenge should be fun." Lafargues “Rätten till lättja” återaktualiserad samtidigt som alliansens märkligt lutherska arbetspliktssamhälle tar form. Den dag människan kan producera allt blir det status att betala för kreativitet och spontanitet. 6 timmars arbetsdag, med bibehållen inkomst, i extremkapitalistisk tappning. Skumt.

Boktips för alla som köpt, sålt eller på annat sätt förhållt sig till arbetskraft:

Paul Lafargue (1883): Rätten till lättja
Richard Florida (2006): Den kreativa klassen

PS. Jag har ännu inte läst någon av böckerna men sammanfattningar hittas enkelt på nätet. Googla "jobb".

Andra bloggar om: , , ,